Regulamin Campformoza.eu

Regulamin rezerwacji  domków letniskowych i terminów

       By wynajem domków stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu prosimy wszystkich

 naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

 I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest

 jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W

 momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia  zadatku ) umowę najmu uważa się za

 zawartą.

 

 II. Rezerwacja i zasady płatności

 2. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie lub poprzez e-mail.

 3. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na

 

 RECON GROUP Sp. z o.o.

 ul. Okólna 17a, 63-230 Witaszyce

 NIP 617 221 37 94

 ING 50 1050 1735 1000 0090 8035 9715

 zadatek , o którym mowa w pkt. 1 w ciągu 2 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) od

 chwili zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji

 wstępnej.

 Zadatek wpłacany jest poprzez serwis Imoje.

 4. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu

 realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich

 danych osobowych i ich aktualizacji.

 5. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

 6. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

 Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem - pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na

 rachunku Wynajmującego przed rozpoczęciem najmu.

 7. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z

 przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody

 osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest

 zwracana.

 9. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zadatek nie podlega zwrotowi.

 10. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z

 Ośrodkiem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

 11. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie najmu

 wiąże się z poniesieniem przez Wynajmującego opłaty o wartości 100% kosztu najmu.

 12. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem

 domków. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

 13. Cena najmu nie obejmuje opłaty klimatyczej.

 

 III. Obowiązki Wynajmującego i zakwaterowanie

 14. Zakwaterowanie w terminie wakacyjnym letnim, następuje po godz. 14.30 w dniu przyjazdu i kończy się do

 godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

 15. Zakwaterowanie poza sezonem następuje w porach obustronnie uzgodnionych.

 16. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie

 kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie wyżej

 (godz. 14:30).

 18. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest

 do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

 19. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

 Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego

 odbioru domku.

 20. Przy pobraniu kluczy do Lokalu Wynajmujący okazuje dokument tożsamości, umożliwiając

 przedstawicielowi Właściciela Domków Letniskowych potwierdzenie danych.

 21. W przypadku zgubienia kluczy do Domku Wynajmujący zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości

 100 zł.

 22. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku Letniskowego w podnajem innym osobom.

 23. Liczba osób mających zamieszkać w Domku Letniskowym jest ograniczona do podanej w ofercie.

 Wynajmujący jest zobowiązany do przedstawienia danych osób korzystających z wynajmowanego przez

 niego obiektu. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób

 korzystających z Domku Letniskowego (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej),

 Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami

 bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 24. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Letniskowych nie obejmuje

 ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Właściciel Domków Letniskowych

  nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na

 zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież

 samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony) itp. w czasie całego pobytu.

 25. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw.

 Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej.

 26. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac

 (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty

 zniszczeń i czyszczenia.

 27. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn.

 sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.

 28. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

 29. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu dwóch godzin po

 otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, co do całego lokalu, a wszystkie

 urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

 30. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Domku w czasie jego pobytu i

 wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia

 usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość

 poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za

 klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

 31. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie Właściciela.

 IV. Użytkowanie domku podczas pobytu

 32. W Domku Letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania

 ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domku będą mogły skutkować

 natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres

 pobytu.

 33. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym

 wskazanym przez Właściciela.

 34. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie

 przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo

 do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy

 za niewykorzystany okres pobytu.

 35. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 24:00 do 9:00 Właściciel lub

 osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji,

 Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu

 pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 36. Wynajmujący ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń

 elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu i zgłaszać ich każde zauważone nieprawidłowości.

 37. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku zabrania się:

 • używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie

 będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np.

 grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.

 • wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o

 nieprzyjemnym zapachu.

 • rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego

 przeznaczonym.

 • nie dopuszcza się rozpalania grilla na drewnianym tarasie.

 38. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu, dokonywać

 jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku Letniskowym. O konieczności

 dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela

 obiektu.

 39. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby mu

 towarzyszące.

 40. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym, a także do zwrotu

 Domku w stanie zastanym, co obejmuje przed wyjazdem w szczególności: pozostawienie umytych

 sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku z tarasem włącznie z wyniesieniem śmieci. Nie

 dostosowanie się do powyższego skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem

 końcowego sprzątania Domku Letniskowego.

 41. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych

 dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

 42. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Ośrodka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu

 podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu.

 Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Właściciele psów proszeni są o

 sprzątanie odchodów.

 V. Postanowienia końcowe

 43. Nie odpowiadamy na wiadomości SMS

 44. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne

 spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd

 właściwy dla siedziby Właściciela.

 45. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.